Ogłoszenie

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Informacja Drukuj Email

 

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Dzierzgoniu” w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” konkurs „FLORIAN – wsparcie dla OSP i WOPR”.

W ramach zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiony został średni samochód ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP w Starym Dzierzgoniu. Pojazd posiada niezbędne wyposażenie w tym między innymi: zbiornik wody o poj. 3500 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, układ zraszający, wyciągarkę i maszt oświetleniowy zasilany z samochodu, sygnalizację świetlną i dźwiękową. Samochód uzyskał świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.

Realizacja zadania zwiększyła poziom bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sztumskiego. Wpłynęła na odmłodzenie taboru wozów bojowych i poprawę wyposażenia OSP, wzrost mobilności, jakości i szybkości prowadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii, poprawę warunków pracy strażaków i wzrost ich bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Zakupiony pojazd spełnia najnowsze normy emisji spalin. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny, którego wskaźnikiem jest liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w ilości 41141 osób.

Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 794 580,00 zł.

Zgodnie z umową nr  WFOŚiGW/D/297A/7290/2021/FLORIAN z dnia 13.10.2021 r. na realizację przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił OSP Stary Dzierzgoń dofinansowania w formie dotacji, która pochodziła ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w kwocie 327 500,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w kwocie 62 500,00 zł.

Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Stary Dzierzgoń
w wysokości 402580,00 zł i Nadleśnictwa Susz 2000,00 zł.

Realizację zadania zakończono 15.11.2021 r.

 


 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 19 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń 71, w terminie 30 dni od dnia oddania zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji.

APELUJEMY DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY JESZCZE NIE ZŁOŻYLI ZGŁOSZENIA, ABY ZROBILI TO NIEZWŁOCZNIE!!!

Druki zgłoszeń dostępne są:

- w sekretariacie oraz pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu,

- na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Stary Dzierzgoń,

- na stronie internetowej: http://www.starydzierzgon.pl/

Wypełniony druk można składać:

- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 7:15–15:15,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71,

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Stary Dzierzgoniu przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

W pierwszej kolejności zbierane będą zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz.888 ze zm.), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, informujemy o konieczności niezwłocznego podpisania umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

Podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń na dzień 01.11.2021r.:

– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Stary Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń,

– ,,Kogut” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum,

– WC SERWIS Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie nieczynny


 
Uwaga Mieszkańcy !!! Drukuj Email

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY STARY DZIERZGOŃ!!!

Od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Ponadto Wójt Gminy Stary Dzierzgoń informuje, iż na terenie Gminy Stary Dzierzgoń obowiązuje opłata za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:
- 50,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
w przypadku,
gdy właściciel nieruchomości zamieszkałych nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji,

- 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację).

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE NIE ZOBOWIĄZUJE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DO SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI!!!!

 

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

1. konieczność dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2. znaczny wzrost cen zagospodarowania odpadów komunalnych w RIPOPK,

3. stały spadek liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących teren Gminy Stary Dzierzgoń, tym samym spadają wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy,

4. przejście na system workowy (wymóg ustawowy), zapewniamy każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałych worki do segregacji odpadów komunalnych,

5. wzrost cen usług za odbiór odpadów,

6. wzrost opłaty środowiskowej,

7. wzrost cen paliwa,

8. wzrost cen energii elektrycznej,

9. wzrost płacy minimalnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma: Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

INFORMACJA

Dnia 31 grudnia 2021 r.(piątek)

kasa Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu będzie czynna

od godz. 715 do godz. 1000

 
Wesołych Świąt Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack